LEVERINGSBETINGELSER

1. Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Tilbud - priser

Tilbudet gjelder i 15 dager ved salg fra lager.Ved levering fra lager gjelder tilbudet med forbehold om mellomsalg. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og de på tilbudsdagens gjeldende frakter, toll, valutakurser, assuranse, importutgifter og avgifter. I tilfelle av enderinger i disse, reguleres prisene tilsvarende .

3. Kjøpers innkjøpsvilkår

Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig avtalt, og bekreftet av selger.

4. Kvalitet

Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov. Er varene ikke bestilt etter en standard eller med angitte kvalitetskrav, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

5. Forsikring

Ved CIF og CIP leveringer (incoterms 2000) holder selger varene forsikret fram til navngitt bestemmelsessted på betingelser "alle farer A-Vilkår" i.h.t. Norske vilkår for transportforsikring av varer.

6. Force majeure

Selger er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar selgers leverandør heving av noen art, har selger tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

7. Forsendelse

Har kjøper ved leveringsbetingelser EXW, FCA, FAS eller FOB (Incoterms 2000) ikke gitt instruksjon om forsendelsesmåten, velger transportør/transportvei etter beste skjønn. Ved leveringsbetingelser CIP, CPT, DAF, DES, DEQ, DDU eller DDP (Incoterms 2000) bestemmer selger transportmåte. Ved levering fra verk er leveringstiden å forstå EXW basert på oppgaver fra verkene uten ansvar for selger.

8. Emballasje

Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.

9. Betalingsvilkår

Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente (p.t. 18% p.a.) Kjøpers reklamasjon p.g.a. uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling.

10. Salgspant

Selger har salgspant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. (Pantelovens § 3-14 , jfr. § 3-22). Aksept, sjekk eller andre Betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

11. Mangelfull levering

Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, leietap eller skade som varen har voldt på person eller ting med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper kan påvises adekvat årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade.

12. Reklamasjoner

Reklamasjoner vedrørende:a) Transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.b) Manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig til selger straks eller senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.c) Mangelfull vare må skje skriftlig hurtigst mulig og senest 8 dager etter mangelen er eller burde vært oppdaget.

13. Retur

Selger mottar varer i retur bare etter avtale. Spesialbestilte vare som ikke lagerføres på Hebra AS lager tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i originalemballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som de ble levert fra vårt lager. Returgebyr vurderes i det enkelte tilfelle, men dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen beregnes minimum 20% returgebyr.

14. Tvister

I tilfelle søksmål anses selgers verneting som vedtatt av begge parter. Dersom intet annet er avtalt gjelder felles salgs og leveringsbetingelser for VVS- og VA Bransjen (FL-VVS 2001)Rev. 5.Des-2002/SAB